TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1593/CT-TTHT
V/v: Quyết toán thuế TNCN.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2012.

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Dệt Vải Phong Phú
Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú KP3, P.Tăng Nhơn Phú Quận 9
Mã số thuế : 0305339848

Trả lời văn thư số 01/03/PPF-TCKT ngày 01/03/2012 của Côngty về quyết toán về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục thuế TP có ýkiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.2 Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTCngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từtiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượngnộp thuế. ”

- Căn cứ Công văn số 230/TCT- TNCN ngày 17/01/2012 của TổngCục Thuế hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN năm 2011;

Trường hợp Công ty có chi trả một số khoản thu nhập như (tiềnlương tháng 12/2011, tiền thưởng tết âm lịch năm 2011...) cho người lao động vàotháng 01/2012 thì các khoản thu nhập này tính vào thu nhập chịu thuế trongtháng 01/2012 và quyết toán thuế trong năm 2012.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT 1
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
383- 48515/12- dtthanh

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga