BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1593/LĐTBXH-LĐVL
V/v: áp dụng hình thức kỷ luật sa thải

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 764/LĐTBXH-CSLĐ ngày 12/5/2005 của quý Sở hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động thì hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng đối với hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp.

Vì vậy, nếu trong nội quy lao động hoặc trong thỏa ước lao động tập thể, doanh nghiệp quy định áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với những hành vi xét về tính chất thì có thể xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng về tài sản và con người (như các hành vi mà quý Sở đã nêu), nhưng thực tế chưa gây ra thiệt hại nghiêm trọng là không phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động.

Đề nghị quý Sở hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng