BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1593/TCHQ-GSQL
V/v tham gia ý kiến thông tư thay thế QĐ 35/2008/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Bộ Công Thương

Trả lời công văn số 37/BCT-XNK ngày 5/3/2009 của Quý Bộ đềnghị tham gia ý kiến tại Dự thảo thông tư sửa đổi Quyết định số 35/2008/QĐ-BCT ngày 09/10/2008 về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may sang Hoa Kỳ, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung Dự thảo thông tư thay thế Quyết định35/2008/QĐ-BCT ngày 09/10/2008 của Bộ Công Thương, C/O sẽ được cấp sau khi hànghóa đã thông quan xuất khẩu nên sẽ phát sinh các vấn đề:

- Không có quy định xử lý các lô hàng đã được thông quanxuất khẩu nhưng không đủ điều kiện xin cấp C/O.

- Quy định về việc trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quanvới Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại điều 5 của Quyết định35/2008/QĐ-BCT trên sẽ không còn phù hợp.

- Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan và VCCI sẽ phải phối hợplàm rõ lại cơ chế và yêu cầu trao đổi thông tin đối với những lô hàng dệt mayxuất khẩu sang Hoa Kỳ yêu cầu phải có C/O quy định tại điều 1 Quyết định35/2008/QĐ-BCT .

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xuấtkhẩu các lô hàng dệt may theo QĐ 35/2008/QĐ-BCT nêu trên, Tổng cục Hải quan đềnghị Bộ Công thương sửa đổi thông tư thay thế Quyết định 35/2008/QĐ-BCT ngày09/10/2008 theo hướng cơ quan hải quan làm thủ tục thông quan cho các lô hàngdệt may xuất khẩu thuộc 9 Cat. như các lô hàng xuất khẩu khác và doanh nghiệpkhông phải nộp C/O cho cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan có trách nhiệm truyềnsố liệu về các lô hàng thuộc 9 Cat. đã thông quan xuất khẩu theo định kỳ cho BộCông Thương và VCCI để cơ quan cấp C/O kiểm tra và giám sát.

Tổng cục Hải quan xin gửi ý kiến tham gia trên để Quý Bộtham khảo sửa đổi bổ sung Thông tư thay thế Quyết định 35/2008/QĐ-BCT .

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh