BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1593/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế nguyên liệu Nk và phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

- Xí nghiệp dệt thảm xuất khẩu Hồng Gia
(An Đông Hòa - Thuận An – Bình Dương)

Trả lời công văn số 08/CV-XNK 2005 ngày 23/3/2005 của Xínghiệp dệt thảm xuất khẩu Hồng Gia xin miễn nộp thuế nguyên liệu nhập khẩu vàtiền chậm nộp thuế nhập khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc này Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn hảiquan các tỉnh, thành phố số 3023/TCHQ-KTTT ngày 30/6/2004 về việc hồ sơ, thủtục xét xóa nợ thuế và các khoản phạt theo Điểm 3, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002, công văn số 3893/TCHQ-KTTT ngày 19/8/2004 vềviệc hồ sơ, thủ tục xử lý thuế truy thu theo Điểm 2, Mục I Thông tư số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/11/1999 và công số 3142/TC-TCHQ ngày 18/3/2005của Bộ Tài chính về việc xử lý nợ đọng thuế theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC Dovậy đề nghị Xí nghiệp làm việc trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đểđược hướng dẫn và lập hồ sơ cụ thể theo đúng quy định của các công văn hướngdẫn nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp dệt thảm xuất khẩuHồng Gia biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương
- Lãnh đạo TC
- Lưu VT, Vụ KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An