UBND TỈNH KHÁNH HÒASỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1594/STNMT-CCQLĐĐ
V/v không sử dụng các phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, thất lạc

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;
- Công an tỉnh Khánh Hòa;
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.

Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trườngtỉnh Khánh Hòa nhận được các văn bảnthông báo số phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtbị thất lạc trong quá trình quản lý sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2007 đến năm 2014, đến nay vẫn chưa tìm lạiđược và số phôi Giấy chứng nhận do Tổng cục Quản lý đất đai làm thất lạc (theoVăn bản số 504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 13/4/2015, về việc không sử dụng phôi Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vớiđất đã bị thất lạc), số seri phôi Giấy chứng nhận bị thất lạc, cụ thể như sau:

1. Số phôi Giấy chứng nhận sử dụng trên địa bàntỉnh Khánh Hòa:

- Các phôi bị thất lạc trên địa bàn thành phố NhaTrang:

91 phôi - liên màu đỏ (có 02 liên: màu đỏ và màutrắng), số Seri: từ AG 172010 đến AG 172100 bị thất lạc trong quá trình sắp xếplại trụ sở làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang. Đâylà số phôi bị mất năm 2007, hiện phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang còn lưu giữ liên màutrắng của số phôi trên.

- Các phôi bị thất lạc trên địa bàn huyện Vạn Ninh:

+ 01 phôi (Số Seri: BU 822952) do Xí nghiệp đo đạcbản đồ nông nghiệp 1 làm thất lạc trong quá trình vận chuyển phôi đến Phòng Tàinguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh (theo nội dung Văn bản số 45/CV-ĐĐI ngày30/5/2014 của Xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp 1).

+ 31 phôi do Công ty Cổ phần Công nghệ tin học vàtrắc địa bản đồ Bình Minh sử dụng, bị thất lạc trong quá trình vận chuyển vàtrong vụ cháy trụ sở làm việc của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh(theo Báo cáo số 48/BC-TNMT ngày 31/3/2015 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyệnVạn Ninh) gồm:

STT

SỐ SERI

STT

S SERI

TỪ

ĐN

SỐ LƯỢNG

TỪ

ĐN

SỐ LƯỢNG

1

BL

270028

1

13

BQ

887285

1

2

BL

562854

1

14

BQ

887290

1

3

BN

192732

1

15

BQ

887295

1

4

BN

351757

1

16

BQ

887409

887411

3

5

BQ

810553

810554

2

17

BQ

887414

887417

4

6

BQ

833450

1

18

BQ

887431

887432

2

7

BQ

863002

1

19

BQ

887607

1

8

BQ

863071

1

20

BQ

887609

1

9

BQ

863078

1

21

BQ

887611

887612

2

10

BQ

863170

1

22

BQ

887614

1

11

BQ

863396

1

23

BQ

887678

1

12

BQ

863986

1

2. Số phôi thất lạc trong quá trình vận chuyển từnơi phát hành về một số địa phương theo Văn bản số 504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày13/4/2015 của Tổng cục Quản lý đất đai, có số seri như sau:

+ 1000 phôi: Từ số BY 893001 - BY894000.

+ 1000 phôi: Từ số BY 823001 - BY824000.

+ 1000 phôi: Từ số BY 811001 - BY812000.

Để phòng ngừa việc sử dụng cácphôi Giấy chứng nhận đã bị thất lạc làm Giấy chứng nhận giả, Sở Tài nguyên vàMôi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện những nội dung sau:

- Trung tâm công báo tỉnh KhánhHòa và Trung tâm Công nghệ thông tin - SởTài nguyên và Môi trường: thông báo nội dung này trên các trang thông tin điệntử để các đơn vị, cá nhân có liên quan không được sử dụng, xác nhận các nộidung liên quan đến các phôi Giấy chứng nhận có số seri nêu trên và báo ngay chocơ quan Công an địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường nếu phát hiện phôiGiấy chứng nhận có số Seri nêu trên.

- UBND các huyện, thị xã, thànhphố chỉ đạo UBND các xã không thực hiện công chứng (đối với các xã chưa chuyểngiao hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức công chứng), chứng thực các nội dungliên quan đến các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số Seri nêu trên.

- Sở Tư pháp chỉ đạo các phòng Tưpháp, các Văn phòng Công chứng, chứng thực không thực hiện công chứng, chứngthực các nội dung liên quan đến các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số Seri nêu trên.

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo các Chi nhánh rà soát lạiviệc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất tại địa phương, không được sử dụng và xác nhận chỉnh lý đối với các phôiGiấy chứng nhận có số seri nêu trên.

Trườnghợp nếu phát hiện phôi Giấy chứng nhận có số Seri nêu trên,đề nghị các tổ chức, cá nhân báo ngay chocơ quan Công an địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường để có biện pháp xử lýtheo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường KhánhHòa thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Quản lý đất đai (b/c);
- UBND tỉnh Khánh Hòa (b/c);
- Các cơ quan công chứng trên địa bàn tỉnh KH;
- Lưu: VT, CCQLĐĐ-NV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Thiềng