BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1594 TCT/NV5
V/v xử lý thuế doanh thu nộp thừa của Xí nghiệp công trình khí

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 63/CV-XNK ngày 12/3/2003 của Xí nghiệp công trình khí trực thuộc Công ty tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí đề nghị được hoàn hoặc khấu trừ thuế doanh thu nộp thừa phát sinh từ năm 1996 đến năm 1998 đối với công trình xây dựng Nhà máy đóng bình và kho cảng LPG đóng tại Hải Phòng vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2000/TT-BTC ngày 30/3/2000 hướng dẫn hoàn trả các khoản thu Ngân sách nhà nước và văn bản số 1355 TC/TCT ngày 27/3/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý thuế doanh thu, thuế lợi tức nộp thừa từ năm 1998 trở về trước. Tại các văn bản đã hướng dẫn cụ thể nguyên tắc hoàn trả các khoản thu Ngân sách nhà nước và việc xử lý bù trừ hoặc hoàn trả các khoản thuế doanh thu, lợi tức nộp thừa phát sinh từ năm 1998 trở về trước.

Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế Hải Phòng căn cứ qui định tại các văn bản nêu trên và thực tế phát sinh doanh thu nộp thừa tại Xí nghiệp công trình khí, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý hoàn thuế doanh thu cho doanh nghiệp theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc. Cục thuế báo cáo tổng cục để nghiên cứu hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Hải Phòng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến