VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1594/VPCP-ĐMDN
V/v vận dụng chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (công văn số 3593/UBND-KTTH ngày 09 tháng 11 năm 2011), ý kiến của Bộ Lao động-Thương binhvà Xã hội (công văn số 4432/LĐTBXH-LĐTL ngày 13 tháng 12 năm 2011) và Bộ Tàichính (công văn số 325/BTC-TCDN ngày 10 tháng 01 năm 2012) về việc áp dụngchính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp, chuyển đổi công ty nhànước là các nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đượcthực hiện sau ngày 30 tháng 6 năm 2010, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý vận dụng quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CPngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôidư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làmchủ sở hữu để giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếpcác doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, bao gồm cả các nông, lâm trường quốc doanhtrực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai theo Phương án đã được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt, có phát sinh lao động dôi dư nhưng chưa được giải quyết lần nào.

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xãhội hướng dẫn, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh GiaLai, các Bộ: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, các Vụ: ĐP, KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn