VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1594/VPCP-KTTH
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa sản xuất của Công ty Samsung HCMC

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

-Bộ Tài chính;
-Bộ Công Thương;
-Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 721/BTC-CST ngày 15 tháng 01 năm 2016 về việc chính sách thuế đối với hàng hóa của Công ty trách nhiệm hữu hn điện tử Samsung HCMC CE Complex (Công ty Samsung HCMC), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính hướng dẫn Công ty Samsung HCMC thực hiện chính sách xuất nhập khẩu và thuế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng Chính phủ;
-Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc,Vũ Văn Ninh;
-VPCP: BTCN,PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,Trợ lýTTgCP,các Vụ: TH, QHQT,TGĐCngTTĐT;
-Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp