BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1595/TCHQ-GSQL
V/v thông quan hàng hoá NK phải chứng nhận hợp chuẩn

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/CV-HSTC ngày10/3/2009 của Công ty Cổ phần giải pháp hình ảnh và in ấn HSTC (gửi kèm) phảnảnh vướng mắc trong việc thông quan hàng hoá phải chứng nhận hợp chuẩn. Để giảiquyết vướng mắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra lại sự việc, nếu đúng nhưphản của doanh nghiệp (nhập khẩu một chiếc máy in có chức năng fax) thì chỉ đạoChi cục Hải quan trực thuộc căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 154/2005/NĐ-CPngày 15/12/2005 của Chính phủ, giải quyết cho doanh nghiệp nợ giấy chứng nhậnhợp chuẩn, làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hoá để doanh nghiệp có sảnphẩm làm thủ tục chứng nhận hợp chuẩn theo đề nghị của doanh nghiệp.

Trường hợp sản phẩm không được chứng nhận hợp chuẩn, khôngđủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập khẩu thì xử lý như đối với hàng hoá vi phạm quyđịnh về chất lượng.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh