BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1595/TCT-PCCS
V/v: Hoá đơn tự in

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 623/CT-AC ngày 12/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc được tiếp tục sử dụng hoá đơn tự in Công ty TNHH truyền hình cáp Nam Định khi thay đổi tên, mã số thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 619 TCT/PCCS ngày 04/3/2005 V/v vướng mắc về hoá đơn, biên lai như sau: “Các doanh nghiệp tiến hành cổ phần hoá, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, hình thức sở hữu xin được sử dụng tiếp hoá đơn đã tự in trong thời gian đầu để giải quyết thủ tục về việc cấp mã số thuế và tránh lãng phí thì cơ quan thuế có thể giải quyết cho doanh nghiệp tiếp tục sử dụng số lượng hoá đơn còn tồn lại nhưng phải đóng dấu tên doanh nghiệp và mã số thuế mới trên hoá đơn. Số lượng hoá đơn còn tồn phải được kiểm kê sau đó đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng số lượng hoá đơn này.

Trường hợp các doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự in (theo mẫu Tổng cục Thuế duyệt từ năm 1998) cho các hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT, nhưng nay do thay đổi chính sách các hàng hoá, dịch vụ đó thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì không được phép sử dụng tiếp mẫu hoá đơn bán hàng đã duyệt nêu trên”.

Trường hợp Công ty TNHH truyền hình cáp Nam Định đổi tên thành Trung tâm truyền hình cáp Nam Định, thay đổi mã số thuế thì thuộc đối tượng phải quyết toán sử dụng hoá đơn và nộp lại toàn bộ số hoá đơn chưa sử dụng với cơ quan thuế. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu hoá đơn sử dụng liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tránh lãng phí, chi phí in thì Trung tâm được tiếp tục sử dụng số hoá đơn còn lại chưa sử dụng nhưng phải gạch bỏ tên, mã số thuế cũ trên hoá đơn và đóng dấu tên, mã số thuế mới trên hoá đơn tự in đồng thời phải được kiểm kê và đăng ký với cơ quan thuế để tiếp tục sử dụng số lượng hoá đơn này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương