BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1596/TC-TCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1596/TC-TCT NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NVL VÀ THỦ TỤC HOÀN THUẾ

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 100/1999/HC-CT ngày 27/2/1999 Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên TNHH về việc xin hướng dẫn thủ tục đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu và thủ tục xử lý hoàn thuế; Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến thêm về quy định tại phần E, Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính như sau:

- Định mức tiêu hao nguyên vật liệu, vật tư sử dụng vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu sẽ phải đăng ký với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm sau này. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu làm thủ tục xuất hàng tại 6 địa điểm khác nhau, song đều trực thuộc một Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì doanh nghiệp đăng ký định mức với Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Cục Hải quan tỉnh, thành phố đó sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho hải quan tại 6 địa điểm trực thuộc.

- Trường hợp nguyên liệu của doanh nghiệp nhập khẩu tại một cửa khẩu, sau khi sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu tại cửa khẩu khác thì Doanh nghiệp phải đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư sử dụng vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu với hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, Hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu nguyên liệu sẽ làm thủ tục hoàn thuế hoặc không thu thuế cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn và chỉ đạo Hải quan địa phương thực hiện thống nhất.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)