BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1596/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Kim Linh.
(Đ/c: Số 10 Đường 20, KP4, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức,TP.HCM )

Trả lời công văn số 2103/KLN-CV ngày 21/3/2012 của Công tyCổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Kim Linh về việc thực hiện Thông báo 197/TB-BCT Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau :

Căn cứ Thông báo 197/TB-BCT ngày 06/05/2011 của Bộ Côngthương thì các lô hàng mỹ phẩm nhập khẩu chỉ được làm thủ tục nhập khẩu, thôngquan tại các cảng biển quốc tế là Hải Phòng, Đà Nẵng,TP. Hồ Chí Minh.

Về kiến nghị của Công ty nêu tại công văn 2103/KLN-CV dẫntrên thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương, đề nghị Công ty liên hệvới Bộ Công Thương để được xem xét, giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh