BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1596 TCT/NV6
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 960 CT/HTr ngày 11/4/2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp bán nhà xưởng, trụ sở làm việc, bán nhà kho, nhà tập thể thanh lý (trừ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp Ngân sách nhà nước) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc