BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1597/BHXH-DVT
V/v: giá phổ biến của 5 thuốc sử dụng nhiều trong quản lý, thanh toán chi phí thuốc BHYT tại Cv 584/BHXH-DVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến

Ngày 05/02/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cóCông văn số 584/BHXH-DVT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến (sau đâygọi chung là BHXH các tỉnh) thông báo giá phổ biến của 5 thuốc được sử dụng nhiềutại các cơ sở KCB BHYT trên cả nước trong năm 2012 và hướng dẫn việc sử dụngtrong quá trình quản lý, thanh toán chi phí thuốc BHYT.

Để làm rõ và thống nhất việc sử dụng thông tin vềgiá thuốc phổ biến năm 2012 của 5 loại thuốc do BHXH Việt Nam thống kê, thôngbáo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thống nhất thực hiện nhưsau:

1. Giá phổ biến của thuốc được BHXH Việt Nam thôngbáo tại Công văn số 584/BHXH-DVT được sử dụng để BHXH các tỉnh xác định giáthuốc trúng thầu cao, làm căn cứ đề nghị cơ sở KCB thương thảo với nhà thầuđiều chỉnh giá thuốc cho phù hợp,không sử dụng để làm giá tối đa hay giátrần trong thanh toán chi phí thuốc BHYT.

2. Trong 6 tháng đầu năm 2013, đối với các cơ sởKCB vẫn tiếp tục sử dụng kết quả đấu thầu thuốc thực hiện theo Thông tư cũ(Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/7/2007 của liên Bộ Y tế -Tài chính) mà giá thuốc cao so với giá phổ biến, yêu cầu BHXH các tỉnh đề nghịcơ sở KCBthương thảo với nhà thầu để điều chỉnh giá thuốccho phù hợp, hoặc lựa chọn sử dụng các thuốc phù hợp trong điềutrị để đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ BHYT trong năm 2013.

Trường hợp các cơ sở KCB chuẩn bị đấu thầu muathuốc: BHXH các tỉnh cung cấp thông tin về giá phổ biến của thuốc cho các cơ sởKCB và Sở Y tế để tham khảo trong quá trình lập kế hoạch đấu thầu(xây dựng giá gói thầu), thẩm định kế hoạch đấu thầu và phê duyệt kế hoạch đấuthầu.

3. Đối với BHXH các tỉnh triển khai thực hiện Côngvăn số 584/BHXH-DVT khác với hướng dẫn tại điểm 1, 2 và 3 Công văn này, yêu cầuBHXH các tỉnh thu hồi Công văn đã hướng dẫn và thực hiện theo đúng hướng dẫncủa BHXH Việt Nam.

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện và báocáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Vụ BHYT, Vụ KHTC, Cục QLD - Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, DVT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ
Vũ Xuân Hiển