BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1597/TCHQ-KTTT
V/v Xác định trị giá đối với phần miễn phí (FOC).

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 879/KH-KTTK-ĐT ngày 14/02/2007 của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam khiếu nại việc xác định giá tính thuế đối với phần Free of charge của một số vật tư, thiết bị trong hệ thống thiết bị đồng bộ phục vụ ngành bưu chính viễn thông. Về vấn đề này, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã có quyết định số: 12/QĐ-GQKN ngày 06/9/2006 giải quyết khiếu nại lần 1 và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định số: 28/QĐ .HQTP.TGTT-GQKN ngày16/10/2006 giải quyết khiếu nại lần 2.

Căn cứ tiết 5 khoản 8 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo theo đó: Khiếu nại không được thụ lý để giải quyết khi việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2. Do vậy, Tổng cục Hải quan không có thẩm quyền thụ lý và giải quyết khiếu nại tiếp theo của Tập đoàn.

Tuy nhiên theo trình bày của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại đơn khiếu nại, do đặc thù của các góithầu mua sắm vật tư thiết bị có giá trị lớn, để tạo lợi thế cạnh tranh về giá trong đấu thầu, các nhà thầu cung cấp kèm theo một số vật tư, thiết bị dướihình thức miễn phí, đối chiếu với Luật thương mại thì các khoản Free of charge hoàn toàn không mang tính chất khuyến mại. Do vậy, tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đề nghị được xác định giá tính thuế đối với các lô hàng hệ thống thiết bị đồng bộ phục vụ ngành bưu chính viễn thông theo giá thực tế phải thanh toán (tiết 1.2.2 điểm 1.2 mục 1 phần B Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005của Bộ Tài chính).

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại hồ sơ lô hàng nhập khẩu, xem xét điều khoản Free of charge trên hợp đồng ngoại thương và các chứng từ khác có liên quan, đối chiếu với các quy định hiện hành về xác định trị giá tính thuế và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số: 1907/TCHQ-KTTT ngày 03/05/2006, nếu việc xác định giá tính thuế chưa phù hợp thì ra quyết định sửa đổi quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, để giải quyết thỏa đáng khiếu nại của doanh nghiệp. Trường hợp việc xác định giá tính thuế đã phù hợp với quy định thì hướng dẫn doanh nghiệp khiếu nại theo quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An