BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1597/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.
(Đ/c: Tầng 3, toà nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 196/2014/CV /BTXM-TCKH ngày 29/3/2014 và công văn số 450/2013/CV /BTXM-TCKH ngày 11/6/2013 của Công ty cổ phần bê tông và xây dựngVinaconex Xuân Mai nêu vướng mắc liên quan đến chính sách thuế. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản b.2 .điểm2.16 phụ lục 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn về xuất hoá đơn đối với tài sản điều chuyển của tổ chức, cá nhân kinh doanh:

"b.2. Tài sản điềuchuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân;tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hìnhdoanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải

có lệnh điều chuyển tài sản,kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn".

- Tại khoản 6.b điều 5Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trườnghợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"6. Các trường hợpkhác:

Cơ sở kinh doanh không phảikê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

b) Điều chuyển tài sản giữacác đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khichia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điềuchuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh;tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hìnhdoanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyểntài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn".

Căn cứ hướng dẫn nêu trênvà theo trình bày của Công ty, trường hợp Công

ty cổ phần bê tông và xâydựng Vinaconex Xuân Mai có 1 chi nhánh tại quận Hà Đông, chi nhánh là đơn vị hạchtoán phụ thuộc có con dấu, có mã số thuế đơn vị trực thuộc, có tài khoản tiền gửingân hàng, chi nhánh thực hiện đầy đủ sổ sách kế toán và đăng ký nộp thuế theophương pháp khấu trừ thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Côngty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai (Công ty) có quyết định giảithể chi nhánh tại Hà Đông và giao cho Công ty thực hiện giải quyết công nợ, tàisản, sắp xếp nhân sự và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hoạt độngcủa chi nhánh Hà Đông; nếu chi nhánh Công ty tại Hà Đông đã có lệnh điều chuyểntài sản (là hàng hoá, vật tư, công cụ...) kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sảnvà bàn giao toàn bộ số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (nếu có) choCông ty thì Công ty được kê khai, khấu trừ theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ KK&KTT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn