BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1597 TCT/NV1
V/v sử dụng hoá đơn mua hàng và bảng kê

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 137/CT-NV ngày 13/2/2003 của Cục thuế tỉnh Long An về việc sử dụng hoá đơn thu mua hàng và bảng kê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5.14, mục IV, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: “Cơ sở kinh doanh mua các mặt hàng là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến (hàng hoá không chịu thuế GTGT ở khẩu sản xuất bán ra), đất, đá, cát, sỏi, phế liệu của người bán không có hoá đơn theo chế độ quy định phải lập bảng kê hàng hoá mua vào theo mẫu số 04/GTGT ... Bảng kê là chứng từ để tính thuế GTGT đầu vào...”.

Tại Điều 10 - Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì: đối với tổ chức, cá nhân thu mua hàng hoá là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến của người trực tiếp sản xuất bán không có hoá đơn bán hàng thì phải lập hoá đơn mua hàng giao cho người bán. Như vậy hoá đơn mua hàng này sẽ thay đổi bảng kê tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên (nhưng chỉ dùng cho hàng hoá là nông sản, lâm sản, thuỷ sản; đối với đất, đá, cát, sỏi, phế liệu vẫn phải lập bảng kê).

Thông tư số 116/2002/TT-BTC ngày 25/12/2002 của Bộ Tài chính đã bãi bỏ việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ (%) khi tính thuế GTGT. Vì vậy, chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT ) tại dòng thứ 3; hàng hoá, dịch vụ mua vào bao gồm cả hàng hoá mua có hoá đơn bán hàng, doanh thu (chưa có thuế GTGT) là toàn bộ số tiền hàng hoá, dịch vụ ghi trên hoá đơn. Việc lập bảng kê số 05/GTGT chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh mua hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc