TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1599/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế GTGT linh kiện xe máy NK theo chính sách NĐH năm 2002

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH Duy Thịnh
135 Bà Triệu - Hà Nội

Trả lời công văn số 45/06/CV-DT2006 ngày 23/03/2006 của Công ty TNHH Duy Thịnh về việc xin nộp thuế GTGT các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ mội địa hóa năm 2002, theo mức thuế suất thuế nhập khẩu tại Biên bản quyết toán thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra hồ sơ, tính lại thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy do Công ty TNHH Duy Thịnh nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2002 theo mức thuế suất thuế nhập khẩu của từng nhãn hiệu xe tại Biên bản quyết toán thuế năm 2002 đã ký giữa cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế và doanh nghiệp.

Trường hợp sau khi tính lại, Công ty chưa nộp đủ số thuế GTGT phải nộp của các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002, thì Công ty phải nộp bổ sung ngay số thuế GTGT còn thiếu, nếu sau khi tính lại Công ty đã nộp thừa, cơ quan Hải quan sẽ không hoàn lại; Công ty phải thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào với cơ quan Thuế địa phương, nơi quản lý doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Duy Thịnh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu