BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn chỉ định thầu theo QĐ 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009.

Kính gửi: Học viện chính sách và phát triển -Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 01/CS &PT-XDCB ngày06/01/2009 của Học viện chính sách và phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đềnghị hướng dẫn áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu lập quy hoạch chi tiếtxây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng Học viện chính sách và phát triển.Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định 49/2007/QĐ-TTg ngày11/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt được chỉ địnhthầu có quy định đối với gói thầu lập đồ án quy hoạch xây dựng.

Do vậy, theo nội dung công văn thì gói thầu lập quy hoạchchi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng Học viện chính sáchvà phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu là phùhợp với quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, để áp dụng hình thức nàychủ đầu tư cần lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm theoquy định của pháp luật về xây dựng đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Học viện chínhsách và phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, thực hiện theo quy địnhcủa pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD, (V.A.M - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện