BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 16/BXD-KTQH
Trả lời công văn số 56/2009/CV-GĐ ngày 10/4/2009 của Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xâydựng và du lịch Bảo Sơn

Phúc đáp công văn số 56/2009/ CV-GĐ ngày 10/4/2009 của Côngty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn đề nghị thông tin về quyhoạch nghĩa trang Canh Cánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày25/03/2008 của Chính phủ về xõy dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang; việc xácđịnh vị trí, quy mô và tính chất của các nghĩa trang thuộc trách nhiệm và theosự phân cấp của Chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương. Vì vậy, Bộ Xây dựng không quy định cụ thể việc này.

Trường hợp nghĩa trang Cánh Cánh, huyện Hoài Đức, thành phốHà Nội (trước đây thuộc tỉnh Hà Tây) có sử dụng các hình thức táng (hung táng,cát táng, hỏa táng…) phải dựa trên các văn bản pháp lý có liên quan của UBNDtỉnh Hà Tây (trước đây) và nay là UBND thành phố Hà Nội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Quý công ty biết vàlàm việc với chính quyền địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quyđịnh và trình tự của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTQH (NHL- 02).


TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Phan Thị Mỹ Linh