BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1710/STC-ĐT ngày 2/12/2009của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk về định mức chi phí quản lý dự án và lập báo cáokinh tế - kỹ thuật. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXDngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự ánvà tư vấn đầu tư xây dựng công trình là nguồn kinh phí cần thiết của chủ đầu tưđể tổ chức quản lý thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bịdự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trìnhvào khai thác sử dụng. Chi phí quản lý dự án chưa bao gồm thuế giá trị giatăng.

Theo qui định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhtại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ (hiện nay là Nghịđịnh số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009) và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình thì định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố để chủ đầu tư tham khảo xácđịnh chi phí đầu tư. Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dựán và tư vấn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày29/9/2009 để các cơ quan có liên quan tham khảo, xác định chi phí đầu tư xâydựng công trình. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng côngtrình nói chung và định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật nói riêngđược tính đúng, tính đủ, đảm bảo đủ chi phí để các tổ chức tư vấn thực hiệncông việc tư vấn theo quy định; Bộ Xây dựng quy định mức chi phí tối thiểu đểđảm bảo đủ chi phí cho việc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xâydựng để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh