BỘ XÂY DỰNG
-------------------
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Ban quản lý dự án – Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 272/BQLDA-KH ngày 08/12/2011 của Ban quản lý dự án – Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Việc lựa chọn nhà thầu xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Sau khi kết thúc giai đoạn lựa chọn nhà thầu, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng xây dựng đã ký và phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, khi điều chỉnh giá hợp đồng mà không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt (bao gồm cả phê duyệt điều chỉnh) thì chủ đầu tư quyết định và không phải điều chỉnh lại giá gói thầu đã được phê duyệt ban đầu (giá gói thầu được sử dụng đánh giá và lựa chọn nhà thầu ban đầu).
Ban quản lý dự án – Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh