BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn một số quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Ba Đình – Tổng Công ty đầu tư và pháttriển nhà Hà Nội

Ngày 05/01/2009, Công ty cổ phầntập đoàn đầu tư Ba Đình – Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, có Vănbản số 02A/CV-CT đề nghị hướng dẫn một số quy định về quản lý sử dụng nhà chungcư. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 8/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chếquản lý sử dụng nhà chung cư, trong vòng 15 ngày kể từ khi Hội nghị nhà chungcư bầu Ban quản trị, Ban quản trị có trách nhiệm đăng ký với UBND cấp quận, nơicó nhà chung cư, để được công nhận. Sau đó, để tiến hành bàn giao các hồ sơ,tài liệu liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư, trong đó có kinh phí bảotrì phần sở hữu chung nhà chung cư (2%) cho Ban quản trị, Chủ đầu tư (Công tycổ phần tập đoàn đầu tư Ba Đình) cần thực hiện như sau:

1. Về việc tổ chức họp để bàngiao

Chủ trì tổ chức cuộc họp với Banquản trị, đại diện UBND huyện Từ Liêm, Doanh nghiệp đang quản lý vận hành nhàchung cư, lập biên bản bàn giao và tiếp nhận giữa Công ty cổ phần tập đoàn đầutư Ba Đình với Ban quản trị nhà chung cư có sự chứng kiến của đại diện UBNDhuyện Từ Liêm, Doanh nghiệp đang quản lý vận hành nhà chung cư đó.

2. Về Biên bản bàn giao và tiếpnhận

Biên bản cần nêu những nội dungchính như: Bàn giao và tiếp nhận bản vẽ hoàn công và các hồ sơ có liên quan đếnquá trình bảo trì, vận hành nhà chung cư, quyết toán thu chi kinh phí bảo trì,vận hành nhà chung cư (bao gồm tổng số tiền đã thu của các hộ dân dành cho việcbảo trì, quản lý vận hành, các khoản đã chi cho bảo trì phần sở hữu chung, vậnhành nhà chung cư và số tiền còn lại)...

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tưBa Đình làm việc với ngân hàng, nơi mở tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đểgiao lại tài khoản cho đại diện Ban quản trị (gồm Trưởng Ban và một thành viênBan quản trị) với hình thức đồng chủ tài khoản để quản lý và sử dụng khoản kinhphí này theo quy định của pháp luật về tài chính.

Kể từ khi bàn giao, Công tykhông còn trách nhiệm đối với việc quản lý khoản kinh phí bảo trì, vận hành nhàchung cư. Tuy nhiên, sau khi Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Ba Đình bàn giaocho Ban quản trị, Doanh nghiệp quản lý vận hành cần tiếp tục thực hiện hợp đồngđã ký với Công ty để quản lý vận hành nhà chung cư đảm bảo cho nhà chung cưhoạt động bình thường, duy trì việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho các hộdân sống trong khu nhà chung cư này cho đến khi Ban quản trị ký hợp đồng mớivới Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng để Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Ba Đình biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP; QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà