BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 562/SXD-B61 ngày 23/01/2013 của Sở Xây dựng Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 562/SXD-B61 ngày 23/01/2013của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc tiếp nhận và quản lý nhà ở củamột số cơ quan bàn giao sang cho thành phố. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trảlời như sau:

1. Đối với trường hợp nhà ở nêu tại điểm 1 của công văn số 562/SXD-B61 ngày 05/2/2013 Ban Tổ chức Trung ương có văn bản số 4182-CV/BTCTW gửi Bộ Xâydựng đề nghị hướng dẫn về vấn đề này. Do đó, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến tại vănbản riêng.

2. Đối với trường hợp nhà ở nêu tại điểm 2 của công văn số562/SXD-B61 thì đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố tiếp nhận để quản lýtheo quy định của pháp luật nhà ở hiện hành.

3. Đối với nhà ở của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng côngtrình đường thủy nêu tại điểm 3 của công văn số 562/SXD-B61 :

- Đối với những nhà ở đã bố trí sử dụng trước năm 1992 thìthực hiện việc tiếp nhận và đối chiếu với quy định của Nghị định số 61/CP ngày05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở để giải quyết bán chocác hộ gia đình đang thuê nhà ở này, nếu nhà ở đó thuộc diện được bán.

- Đối với trường hợp Công ty đã bán đấu giá phần diện tích đấtliền kề (không phải bán nhà ở) thì đề nghị Sở Xây dựng chuyển hồ sơ sang Sở Tàinguyên và Môi trường thành phố hướng dẫn để người trúng đấu giá được cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đấttheo đúng thẩm quyền; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình đường thủy cótrách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ tài chính trong việc bán đấu giá phần diện tíchđất liền kề theo quy định pháp luật.

Đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố để thựchiện việc quản lý nhà ở theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Thanh tra XD;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà