BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét cảng chuyên dùng của Công ty CN Tàu thuỷ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Luyện cán thép HiệpPhát

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 06/VP ngày 24/02/2009 củaCông ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát về việc xuất khẩu cát tạp nhiễm mặn tậnthu từ việc nạo vét cảng chuyên dùng, khu mặt nước trước bến cảng thuộc Dự ánđầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Dung Quất-Vinashin, tỉnh Quảng Ngãi. Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông báo số 199/TB-UBND ngày 30/6/2008 của Uỷ bannhân dân(UBND) tỉnh Quảng Ngãi về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họpgiao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ngày 23/6/2008. Theo Thông báo, tạiđiểm 4 thống nhất cho phép xuất khẩu lượng cát tạp thu được trong quá trình nạovét cảng chuyên dùng của Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất và giao choCông ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất làm việc với các ngành và đơn vị liênquan để triển khai thực hiện việc xuất khẩu cát đúng theo các quy định hiệnhành của Nhà nước.

Từ kết luận của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH Một thànhviên Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Dung Quất-Vinashin hợp tác liên doanh với Côngty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát để thi công nạo vét cát tạp tại Hợp đồng số 17/2009/HĐKT-DQSer ký ngày 17/02/2009.

Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát có Hợp đồng xuất khẩucát số 01/2008/NT ký ngày 22/9/2008 sang thị trường Singapore với khối lượng 10triệu m3 và theo Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật thi công của Chủ Đầu tư. Đồng thời mẫucát xuất khẩu đã được Vinacontrol giám định chất lượng tại Chứng thư giám địnhvề phẩm chất số 09E01NĐ0138 ngày 03/3/2009, hàm lượng NaCl: 0,54 % là cát bịnhiễm mặn, trong đó hàm lượng Oxyt kim loại nặng rất nhỏ, không đạt giá trị đểchế biến.

Căn cứ Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủtướng Chính phủ và Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp(nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, thì việc xuất khẩucát tạp nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét cảng chuyên dùng của Công ty Côngnghiệp tàu thuỷ Dung Quất-Vinashin, tỉnh Quảng Ngãi của Công ty TNHH Luyện cánthép Hiệp Phát đã đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sảntheo quy định. Mặt khác, cát tạp nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét khu mặt nướctrước bến cảng Nhà máy đóng tàu Dung Quất-Vinashin có lẫn nhiều tạp chất, kíchthước hạt nhỏ và nhuyễn. Nếu loại cát này chỉ dùng vào việc san lấp và kháchhàng chấp nhận các chỉ tiêu kỹ thuật của cát thì không phải qua tuyển rửa.

Tuy nhiên, đây là hợp đồng xuất khẩu có khối lượng lớn vàthời gian triển khai tương đối dài, vì vậy hàng tháng phải tổ chức lấy mẫu,kiểm tra chất lượng tại phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS.

Thời hạn, khối lượng cát xuất khẩu được thực hiện theo Chỉthị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời trongthời gian xuất khẩu UBND tỉnh Quảng Ngãi cần chỉ đạo để việc nạo vét, khơi thôngluồng cảng đảm bảo môi trường, không gây ách tắc giao thông đường thuỷ, khônglàm sạt lở đê, kè.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát tạpnhiễm mặn không qua tuyển rửa của Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát đượctận thu từ việc nạo vét cảng chuyên dùng của Công ty Công nghiệp tàu thuỷ DungQuất-Vinashin, tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi nhận:
- Như trên;
-UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu VP, VLXD, 10;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung