TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 210410-1 HVN/XNKngày 06/7/2010 của Công ty Honda Việt Nam liên quan đến C/O mẫu D của Thái Lan.

Để Tổng cục có cơ sở xem xét và hướng dẫn xử lý, đề nghị CụcHải quan Hà Nội gửi hồ sơ có liên quan và báo cáo vướng mắc về Cục Giám sát quảnlý trước ngày 15/8/2010.

Cục Giám sát quản lý thông báo để đơn vị được biết và thựchiện./.

(Gửi kèm công văn số 210410)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Honda Việt Nam (Phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc)
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn