BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 16/TCT-KK
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 1591/CT-THNVDT ngày 23/10/2008 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng đề nghịhướng dẫn về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Dịch vụ tư vấn và xử lý chứngtừ của Ngân hàng thương mại:

Tại điểm 3.19, mục II Phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định mức thuế suất 10% đối với hànghóa, dịch vụ: “Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ tư vấn khác.

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp Ngân hàng thương mại khi bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp kinhdoanh xuất nhập khẩu có thu kèm một khoản thu “phí dịch vụ tư vấn và xử lý chứngtừ” thì Ngân hàng lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10%. Số thuế GTGTthể hiện trên các hóa đơn trả cho khoản phí dịch vụ tư vấn và xử lý chứng từđược kê khai khấu trừ, hoàn thuế.

2. Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đốivới hóa đơn lập sai thuế suất:

Tại điểm 1.2.b, mục III Phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính quy định “… Nếu thuếsuất thuế GTGT ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suấtquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT…”

Căn cứ quy định nêu trên trườnghợp bên bán đã lập hóa đơn GTGT theo mức thuế suất cao hơn so với quy định thìbên mua hàng được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo thuế suất được quyđịnh tại văn bản hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế thành phố Hải Phòng và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS;
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến