UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 16/THPT
V/v chuyển trường, tiếp nhận học sinh

Lào Cai, ngày 03 tháng 01 năm 2003

Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo
- Các trường Trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo sao gửi tớicác Phòng GD&ĐT, các Trường THPT Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành “Quy định chuyển trườngvà tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổthông”.

Nhằm thực hiện đúng quy định chuyểntrường, tiếp nhận học sinh theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, không gây khó khăn,phiền hà cho nhân dân, Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các TrườngTHPT nghiêm túc thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nghiêm túc thực hiện Quy địnhchuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trunghọc phổ thông ban hành tại Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 25/12/2002của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, cần niêm yết thông báo công khai quy định về chuyểntrường để học sinh, nhân dân được biết.

2. Về hồ sơ chuyển trường: Ngoài cácquy định của Bộ GD&ĐT cần bổ sung thêm: Bản trích ngang điểm môn học và kếtquả học tập, rèn luyện tu dưỡng có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và hiệutrưởng trường THPT (THCS) đối với những học sinh chuyển trường vào đầu học kỳ2.

3. Thời gian giải quyết chuyểntrường: Trước khi khai giảng năm học mới, hoặc 02 tuần đầu của học kỳ 2.

4. Các trường hợp chuyển trườngtrong tỉnh phải có ý kiến của Sở GD&ĐT là:

+ Học sinh chuyển trường từ cáctrường THPT ngoài công lập vào trường THPT công lập.

+ Học sinh chuyển trường là đốitượng đang học lớp 10 THPT.

5. Trong quá trình tiếp nhận họcsinh nếu số lượng học sinh của nhà trường biến động quá cao so với kế hoạch thìtrường THPT cần sớm báo cáo Sở GD&ĐT (trường THCS báo cáo Phòng GD&ĐT)để có kế hoạch chuyển trường, tiếp nhận học sinh phù hợp.

Nhận được văn bản này, yêu cầu cácđơn vị nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báocáo về Sở GD&ĐT để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: THPT, T.tra, TH, HC.

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO