VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/VPCP-QHQT
V/v Tiếp nhận dự án viện trợ khẩn cấp do FAO tài trợ

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Thuỷ sản, Ngoại giao, Tài chính;
- UBND các tỉnh: Đồng tháp, An Giang

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( công văn số 8112 BKH/KTĐN ngày 23 tháng 12 năm 2002) về việc tiếp nhận Dự án TCP/ VIE /2904 ( E) - “ Hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân cư nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua việc cung cấp ngư cụ đánh bắt trong mùa lũ lụt “, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ Tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Thuỷ sản tiếp nhận dự án trên với tổng kinh phí là 266.000 USD do Tổ Chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, triển khai tại hai tỉnh Đồng tháp và An giang.

2. Giao Bộ Thuỷ sản phê duyệt, ký văn kiện Dự án với FAO và chủ trì, tổ chức triển khai, thực hiện dự án trên theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thuỷ Sản và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý