BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 160/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội
(Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8171/SXD-GĐCL ngày16/10/2009 của Hội đồng tư vấn - Sở Xây dựng Hà Nội về việc hướng dẫn cấp chứngchỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứngchỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì cá nhân có chuyên môn và kinh nghiệm vềcông trình nào thì được hành nghề giám sát thi công đối với loại công trình đó.

Loại công trình được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốcgia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đôthị ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xâydựng. Sở Xây dựng căn cứ quy định hiện hành để thực hiện.

2. Đối với các cá nhân đã được cấp chứng chỉ thiết kế côngtrình nay hết hạn sử dụng theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BXD ngày 13/11/2000 củaBộ Xây dựng về ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình,nếu muốn xin cấp lại thì thực hiện thủ tục như quy định tại Thông tư số12/2009/TT-BXD

3. Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 6 Thông tư số12/2009/TT-BXD thì cá nhân chưa trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế, thi cônghoặc trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực mà chưa tham gia giám sát thi công thìkhông được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng côngtrình.

4. Thiết bị công trình và thiết bị công nghệ khác nhau về kỹthuật. Do vậy, Sở Xây dựng Hà Nội cần căn cứ vào chuyên môn đào tạo và kinh nghiệmcủa cá nhân đó phù hợp với lĩnh vực nào và đối chiếu với quy định tại khoản 3Điều 10 Thông tư số 12/2009/TT-BXD để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sátlắp đặt thiết bị công trình hay lắp đặt thiết bị công nghệ cho cá nhân đáp ứngcác điều kiện theo quy định.

5. Kỹ sư đô thị có thể được xem xét để cấp chứng chỉ hànhnghề thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuậtđô thị, như: Cấp nước, thoát nước, xử lý rác thải, công viên, … nếu đủ điềukiện năng lực theo quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 củaBộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Hội đồng tư vấn - SởXây dựng Hà Nội nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (NLĐ - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh