BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Châu Âu Euro Code 2 cho dự án Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệpvà đô thị Việt Nam.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 305/VCC ngày 09 tháng 03 năm2009 của Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam về việc xin ápdụng tiêu chuẩn xây dựng Châu Âu Euro Code 2 để thiết kế kết cấu bê tông dự ứnglực bán tiền chế làm kết cấu cho các công trình luyện tập thuộc dự án Trung tâmđào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội - giai đoạn 2. Căn cứ các quy định tại"Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ởViệt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Châu Âu Euro Code 2 đểthiết kế kết cấu bê tông dự ứng lực bán tiền chế làm kết cấu cho các công trìnhluyện tập thuộc dự án Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội - giai đoạn2. Việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Châu Âu Euro Code 2 cho Dự án nêu trên phảiđược Chủ đầu tư lựa chọn và ra quyết định áp dụng.

Việc áp dụng tiêu chuẩn này phải đảm bảo tính đồng bộ với cáctiêu chuẩn xây dựng Châu Âu từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu côngtrình; các số liệu về điều kiện tự nhiên (gió bão, giông sét, động đất…) phục vụcho tính toán thiết kế phải được lấy theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành củaViệt Nam.

Bộ Xây dựng thông báo để Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệpvà đô thị Việt Nam nghiên cứu áp dụng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà