BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 160/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc vàxây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 434/CV2009 ngày 7/10/2009 củaCông ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về chi phítư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn giám sát thi công xâydựng công trình (nếu có) do thay đối chế độ chính sách về tiền lương, thay đổithiết kế phải căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và phải được quy định rõtrong hợp đồng; Trường hợp được điều chỉnh thì chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn giámsát căn cứ nội dung hợp đồng, các quy định của nhà nước có liên quan để thươngthảo, làm căn cứ thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng.

Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng thành phố HồChí Minh căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh