BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 160/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn cách tính chi phí vận tải do tăng giá nhiên liệu và tiền lương, cách tính trượt giá ca máy các loại xe máy và thiết bị thi công.

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2008

Kínhgửi: Ban quản lý Dự án thuỷ điện Sơn La

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 32/TB - BCĐNN ngày 04/8/2008 của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La vềkết luận của Phó trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La tại cuộchọp điều độ ngày 31/7/2008 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cách tính chi phí vậntải do tăng giá nhiên liệu và tiền lương, cách tính trượt giá ca máy các loạixe máy và thiết bị thi công; Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về cách tính chi phí vận tảido tăng giá nhiên liệu và tiền lương

Để xác định chiphí vận chuyển phù hợp với sự biến động giá nhiên liệu theo cơ chế thị trườngthì chi phí vận chuyển phải căn cứ vào chủng loại vật liệu, phương án vậnchuyển, địa điểm cung cấp, cấp loại đường vận chuyển, cước vận chuyển hàng hoában hành tại địa phương, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo, thoả thuận chi phívận chuyển hợp lý để áp dụng.

2. Cách tính trượtgiá ca máy và điều chỉnh giá ca máy các loại xe máy và thiết bị thi công

2.1. Cách tínhtrượt giá ca máy:

Đối với nhiên liệu(xăng, dầu...) thì khi thực hiện bù trừ chi phí nhiên liệu, Chủ đầu tư và nhàthầu xác định khối lượng hoặc tỷ trọng nhiên liệu trên cơ sở giá ca máy tronghợp đồng, định mức hao phí nhiên liệu tại các Thông tư của Bộ Xây dựng Hướngdẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình(Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005,Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày22/5/2006,Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007...). Trường hợp đối với cácmáy và thiết bị chưa quy định thì vận dụng mức tiêu hao nhiên liệu của các máycó chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tương tự.

2.2. Điều chỉnhgiá ca máy do thay đổi tỷ giá:

Đề nghị Ban quảnlý Dự án thuỷ điện Sơn La, các Nhà thầu tham gia xây dựng công trình thuỷ điệnSơn La cùng trao đổi, xem xét đề xuất phương án về thời điểm và mức điều chỉnhcho từng chủng loại, nhóm máy cụ thể nào được điều chỉnh báo cáo để Bộ Xây dựngxem xét hướng dẫn.

Căn cứ hướng dẫn trên, Ban quảnlý Dự án thuỷ điện Sơn La tổ chức thực hiện ./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La (b/c);
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- BĐH Tổng thầu TCT Sông Đà Dự án TĐ Sơn La;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh