TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 160/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế GTGT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần bia Sài gòn Bình Tây
Địa chỉ: 12 Đông Du, Q. 1
Mã số thuế: 0304116373

Trả lời văn thư số 707/CV-SGBT /2011 ngày 24/11/2011 của Côngty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.3 Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

“Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác, baogồm các loại đã qua chế biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô dầu các loại,bột cá, bột xương và các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vậtnuôi.”;

- Căn cứ công văn số 4938/TCT-CS ngày 26/11/2007 của TổngCục thuế hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên, mặt hàng bã bia được dùng làm thức ănchăn nuôi áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Cục thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 1;
- Phòng Pháp Chế
- Lưu: TTHT;
02447(28/11/2011) F. 4

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh