B TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CC MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 160/TCMT-KSON
V/v nhập khẩu phế liệu nhựa của Công ty TNHH SXTM Hải Thanh

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Tổngcục Hải quan (Bộ Tài chính)

Phúc đáp Công văn số 15458/TCHQ-GSQL ngày 30 tháng12 năm 2014 của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) về việc nhập khẩu phế liệu củaCông ty TNHH SXTM Hải Thanh, Tổng cục Môi trường có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, phế liệu nhập khẩu từ nước ngoàiđể làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng các quy định về Quy chuẩn kỹ thuật về môitrường đối với phế liệu nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

2. Đối với lô hàng 17 tấn phế liệu nhựa nhập khẩu củaCông ty TNHH SXTM Hải Thanh, theo nội dung phản ánh của quý Tổng cục tại Côngvăn số 15458/TCHQ-GSQL nêu trên, kết quả giám định lô hàng cho thấy phế liệunhựa đã được băm, cắt, rửa sạch, không bị nhiễm phóng xạ, không lẫn hoặc chứacác tạp chất nguy hại, hóa chất, chất dễ nổ, chất thải y tế, dầu, mỡ, hợp chấthữu cơ có nguồn gốc từ động vật, thực vật và vật liệu không được phép nhậpkhẩu. Tuy nhiên, một số phế liệu nhựa trong lô hàng có kích thước một chiều nhỏhơn 10 cm, một chiều lớn hơn 10 cm với tỷ lệ khối lượng vượt quá 5% tổng khốilượng lô hàng, vì vậy, quý Tổng cục cần yêu cầu Công ty giải trình bổ sungthông tin liên quan đến tỷ lệ kích thước vượt quy định để cơ quan Hải quan cóthể xem xét, giải quyết thủ tục cho lô hàng của Công ty để tránh thiệt hại vềkinh tế không đáng có cho doanh nghiệp.

3. Đề nghị cơ quan Hải quan và Sở Tài nguyên và Môitrường tỉnh Bình Dương giám sát hoạt động nhập khẩu, sử dụng lô hàng phế liệunhựa này đúng mục đích, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

4. Yêu cầu Công ty khi tiến hành hoạt động nhập khẩuphế liệu nhựa sau này, phải kiểm tra, phân loại phế liệu đáp ứng đúng quy chuẩnkỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu.

Tổng cục Môi trường trả lời để quý Tổng cục thamkhảo, xử lý theo đúng quy định./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng kiêm TCT Bùi Cách Tuyến (để báo cáo);
- Sở TNMT tỉnh Bình Dương (để phối hợp);
- Công ty TNHH SXTM Hải Thanh;
- Lưu: VT, KSON (6)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Dương Tùng