THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/TTg-CN
V/v cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông vận tải để tham gia góp vốn vào Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (văn bản số 181/BTP-PLDSKT ngày 21 tháng 01 năm 2021) về cơ sở pháp lý của việc cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông vận tải để tham gia góp vốn vào Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, tránh phá vỡ phương án tài chính của Dự án theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 27 tháng 7 năm 2020, giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản nêu trên, thực hiện các thủ tục cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông vận tải để tham gia góp vốn vào dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14./. ” .

(Xin gửi kèm theo bản chụp văn bản số 181/BTP-PLDSKT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tư pháp).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Tài chính;
- TCTy PT hạ tầng và Đầu tư tài chính VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, PL, NN, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng