VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 160/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Xét đề nghịcủa Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tại văn bản số 1236/CV-LHHngày 07 tháng 9 năm 2007, ý kiến của các Bô: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8028/BKH-KCHT &ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007, Tài chính tại văn bản số 15013/BTC-QLCSngày 6 tháng 11 năm 2007, Xây dựng tại văn bản số 2292/BXD-QLN ngày 26 tháng 10năm 2007, Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 2760/BKHCN-KHTC ngày 24 tháng 10năm 2007 về việc hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Liênhiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Trên cơ sởý kiến tham gia của các Bộ tại văn bản trên, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹthuật Việt Nam xem xét lại quy mô, diện tích xây dựng theo số lượng biên chếđược cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổng mức và nguồn vốn đầu tư... để hoàn tấtthủ tục và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Liên hiệp Hộitheo quy định hiện hành.

2. Về nguồnvốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc:

Liên hiệp cácHội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sởhữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTgngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp các cơ sở nhà đấtdôi dư, sử dụng không hiệu quả (bao gồm cả cơ sở nhà đất của Liên hiệp Hội tạisố 53-55 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) thì thực hiện bán nhàvà chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTgngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Liên hiệp các Hội khoa họcvà kỹ thuật Việt Nam được sử dụng số tiền thu được từ việc bán nhà và chuyểnnhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc củaLiên hiệp Hội tại lô đất D20, khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phốHà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Số tiền thựchiện Dự án đầu tư còn thiếu ngoài nguồn vốn tự có của Liên hiệp Hội, nguồn vốnchuyển nhượng các cơ sở nhà đất (nếu có), phần còn lại được ngân sách nhà nướchỗ trợ. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn báo cáo Thủtướng Chính phủ quyết định để hỗ trợ cho Dự án triển khai từ năm 2008.

3. Giao Ủy bannhân dân thành phố Hà Nội hoàn tất thủ tục giao đất tại địa điểm mới cho Liênhiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam để triển khai thực hiện Dự án trên từnăm 2008.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Ủy bannhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng,
Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP, BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Trần Quốc Toản, Website CP, các Vụ: KG, CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b).Nguyện (21b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy