TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQLVHẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1600/GSQL-GQ1
V/v thủ tục xuất khẩu đá vôi

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 2398/HQQN-KTSTQ ngày 11/9/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo vướng mắc về điều kiện làm thủ tục xuất khẩu đá vôi, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Tổngcục Hải quan đã có công văn số 11526/TCHQ-GSQL ngày 22/9/2014 trao đổi với Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng. Ngày 19/11/2014 Bộ Công Thương có công văn số 945/XNK-CN Bộ Xây dựng có công văn số 63/BXD-VLXD ngày 21/10/2014 gửi Tổng cục Hải quan (gửi kèm) trả lời về thủ tục xuất khẩu đá vôi. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 945/XNK-CN công văn số63/BXD-VLXD nêu trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c)
- Cục HQ tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải