BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1600/TCHQ-KTTT
V/v Miễn thuế thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1118/HQTP-NV ngày 13/2/2007 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất trong nước chưa sản xuất được trong thời hạn 5 năm; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩuđể phục vụ sản xuất của các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệtkhó khăn quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hoặc thuộc, lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện điện tử được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất. Ngày 29/12/2006, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7496/TCHQ-KTTT hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất, bắt đầu sản xuất từ ngày 01/1/2006 trở đi, đã gửi Cục Hải quan Hải Phòng để nghiên cứu thực hiện.

2. Đối với nguyên liệu, vật tư,linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụsản xuất, bắt đầu sản xuất trước ngày 01/1/2006 (cơ chế cũ). Về nguyên tắc,phải thực hiện theo các văn bản quy định và hướng dẫn tại thời điểm nhập khẩuhàng hóa. Tuy nhiên, Bộ Thương mại đã có công văn số 0976/TM-KHĐT ngày16/2/2006, trả lời doanh nghiệp, đề nghị Công ty gửi hồ sơ tới cơ quan Hải quan để được xem xét giải quyết miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện,bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được để sản xuất sản phẩm theo quy địnhtại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Thương mại xác nhận chưa giải quyết miễn thuế nhập khẩu cho Công ty kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ trước tới nay.

3. Để đảm bảo quyền lợi cho Nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, trong trường hợp có thay đổi chính sách, pháp luật quy định tại Điều 20 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ; đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 7496/TCHQ-KTTT ngày 29/12/2006 và các hồ sơ có liên quan để xem xét miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được để sản xuất sản phẩm trong thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất. Về văn bảnhướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện để làm căn cứ thực hiện viện miễn thuế nhập khẩu thì thực hiện theo Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02/2/2007 của Bộ Thương mại.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan thành phố Hải Phòng được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An