BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1600/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế NK

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH may mặc Alliance One
(Lô B1, B2, B5-B12 KCN Giao Long, Châu Thành, Bến Tre)

Trả lời công văn số 163/CV /AIA ngày11/3/2013 của Công ty TNHH may mặc Alliance One về việc hoàn thuế, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì:"Hànghóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nướcngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷlệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóaxuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhậpkhẩu…"

Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quyđịnh tại Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC .

Trường hợp Công ty TNHH may mặcAlliance One đã nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu, nguyên liệunhập khẩu đã thực đưa vào sản xuất và đã xuất khẩu; hồ sơ thủ tục đáp ứng quyđịnh tại Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì được xem xét hoàn thuế nhậpkhẩu của nguyên liệu, vật tư cấu thành tương ứng trong sản phẩm thực tế xuấtkhẩu. Đề nghị Công ty TNHH may mặc Alliance One liên hệ với cơ quan hải quannơi mở tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH may mặc Alliance One biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng