BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1601/BNN-VP
V/v đề nghị công khai hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Bộ Tư pháp
(Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đã cập nhật 04 hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị công khai, 03 hồ sơthủ tục hành chính đề nghị không công khai (có danh mục kèm theo) trên Cơ sở dữliệu quốc gia.

Để kịp thời công khai các hồ sơ thủ tục hành chínhtrên Cơ sở Dữ liệu quốc gia phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hànhchính) cho đăng công khai hồ sơ trên tại Cơ sở dữ liệu quốc gia./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KSTTHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

DANH MỤC

ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAITRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA ĐỐI VỚI HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(kèm theo công văn số 1601 ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn)

1. Hồ sơ thủ tục hành chính:

a. Hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị công khai

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị công khai

Tên thủ tục hành chính đề nghị công khai

Ghi chú

1

B-BNN-230313-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể quá cảnh

Từ TTHC 01 đến TTHC 04 theo Quyết định số 446/QĐ-BNN-BVTV ngày 07/03/2013

- Thiếu Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012

2

B-BNN-230117-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể xuất khẩu

- Thiếu Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012

3

B-BNN-230132-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể tái xuất khẩu

- Thiếu Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012

4

B-BNN-230155-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể nhập khẩu

- Thiếu Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012

b. Hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị không côngkhai

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị không công khai

Tên thủ tục hành chính đề nghị không công khai

Lý do không công khai

1

B-BNN-215271-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Bị sửa đổi, bổ sung

2

B-BNN-215276-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu

Bị sửa đổi, bổ sung

3

B-BNN-203776-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa

Bị sửa đổi, bổ sung