BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1601/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục nhập khẩu bộ linh kiện xe ô tô tải dạng CKD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

Cục Hải quan TP. Hải phòng

Trả lời công văn số 1695/HQHP-PNV ngày 22/4/2005 của Cục Hảiquan TP. Hải Phòng về việc nêu ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Công ty xây dựng và thương mại đã được Bộ Giao thông vận tảiphê duyệt dự án đầu tư nâng cấp xây dựng xưởng sản xuất, lắp ráp ô tô theoQuyết định số 2571/QĐ-BGTVT ngày 07/8/2001, Văn phòng Chính phủ đã có công vănsố 3403/VPCP-KTTH ngày 10/7/2003 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủNguyễn Tấn Dũng tiếp tục cho phép Công ty được nhập khẩu linh kiện CKD2 để lắpráp. Từ năm 2004 thực hiện theo mục tiêu và chương trình nội địa hóa ngành côngnghiệp ô tô do Bộ Công nghiệp công bố theo Quyết định số 175/2002/QĐ-TTg ngày03/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 175/2002/QĐ-TTg ngày 03/12/2002 đã được cụ thểhóa bằng Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ.Theo đó, biện pháp quản lý việc nhập khẩu linh kiện xe ô tô để sản xuất lắp rápbằng Giấy phép của Chính phủ cấp cho từng doanh nghiệp được thay thế bằng biệnpháp quản lý theo tiêu chuẩn do Bộ Công nghiệp công bố tại Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN này 27/10/2004. Điểm 10, Điều 2 Quyết định số 177/2004/QĐ-TTgngày 05/10/2004 quy định“các doanh nghiệp đã được các cấp có thẩm quyền chophép sản xuất, lắp ráp ô tô… được tiếp tục nhập khẩu và áp dụng chính sách thuếtheo quy định hiện hành …”.

Như vậy, Công ty xây dựng và thương mại được tiếp tục nhậpkhẩu bộ linh kiện xe ô tô tải dạng CKD để sản xuất và lắp ráp. Từ ngày01/7/2005 khi làm thủ tục nhập khẩu Công ty phải xuất trình văn bản xác nhậndoanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô của UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương theo quy định của Bộ Công nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTCHQ
- Lưu VT, GQ (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An