BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1601/TCHQ-KTTT
v/v:Trả lời trường hợp tham vấn giá

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC CÓ CHẤP NHẬN CHO DOANHNGHIỆP NỢ CHỨNG TỪ THANH TOÁN HAY KHÔNG KHI TIẾN HÀNH THAM VẤN GIÁ

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 308/CHQTN-NV ngày 21/03/2006 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc chấp nhậncho doanh nghiệp nợ chứng từ thanh toán hay không khi tiến hành tham vấn giá.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại thời điểm phát sinh trườnghợp tham vấn giá tính thuế lô hàng nhập khẩu thì không thể yêu cầu doanh nghiệpxuất trình chứng từ thanh toán (do chưa đến hạn thanh toán). Tuy nhiên đến hạn180 ngày, doanh nghiệp không xuất trình được chứng từ thanh toán thì cơ quanHải quan xem xét để bác bỏ phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giágiao dịch của doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan không chấp nhận cho doanh nghiệpnợ chứng từ thanh toán.

Đề nghị Cục Hải quan Tây Ninhchỉ đạo tiến hành kiểm tra sau thông quan để làm rõ vấn đề.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan Tây Ninh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu