BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1602/BCT-XNK
V/v nhập khẩu linh kiện động cơ ôtô đã qua sử dụng để nghiên cứu thiết kế phát triển sản phẩm

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Công ty TNHH DENSO VIệT NAM
(lô E - 1, KCN Thăng Long Đông Anh, Hà Nội)

Đồng kính gửi:

- Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 97/11/CV-DMVNngày 20 tháng 02 năm 2012 của Công ty TNHH DENSO VIỆT NAM về việc xin nhập khẩuphụ tùng ô tô đã qua sử dụng cho mục đích nghiên cứu, thiết kế phát triển sảnphẩm;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số012023000119 ngày 17 tháng 6 năm 2008 do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chếxuất Hà Nội cấp;

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướngChính phủ Hoàng Trung Hải nêu tại công văn số 3970/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 6năm 2011 về việc nhập khẩu linh kiện phụ từng ô tô đã qua sử dụng của Công tyTNHH DENSO VIỆT NAM;

Bộ Công Thương có ý kiến nhưsau:

1- Đồng ý Công ty TNHH DENSOVIỆT NAM (một doanh nghiệp chế xuất) nhập khẩu một số linh kiện, phụ tùng độngcơ ô tô đã qua sử dụng (chi tiết như danh mục đính kèm) để nghiên cứu, thiếtkế, phát triển sản phẩm mới tại Trung tâm nghiên cứu, thiết kế sản phẩm củaCông ty.

2- Để thực hiện đúng chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đã qua sử dụngcho mục đích nghiên cứu, thiết kế, đề nghị Công ty thực hiện một số nội dung:

2.1- Sau khi kết thúc quá trìnhnghiên cứu, thiết kế Công ty phải tiêu hủy linh kiện, phụ tùng động cơ ô tô đã quasử dụng, tối đa là 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, khôngđược bán, chuyển nhượng hoặc tiêu dùng tại thị trường Việt Nam dưới bất kỳ hìnhthức nào.

2.2- Đảm bảo an toàn, phòng chốngcháy nổ, vệ sinh môi trường, xử lý phế thải theo đúng qui định hiện hành.

2.3- Định kỳ 06 tháng một lần, Côngty gửi Bộ Công Thương bản báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu và tiêu hủylinh kiện, phụ tùng động cơ ô tô đã qua sử dụng (kèm bản sao tờ khai hải quan nhậpkhẩu, biên bản tiêu hủy).

3- Đề nghị cơ quan Hải quan căncứ danh mục kèm theo công văn này để giải quyết thủ tục và thu thuế nhập khẩu, giámsát qui trình thực hiện theo đúng qui định của pháp luật.

4- Việc nhập khẩu và tiêu hủy linhkiện, phụ tùng động cơ ô tô đã qua sử dụng thực hiện theo các qui định hiệnhành.

Công văn này sẽ hết hiệu lực ngaykhi Công ty không thực hiện đúng các nội dung nêu tại điểm 2 trên./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

DANH MỤC

LINHKIỆN, PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG DO CÔNG TY TNHH DENSO VIỆT NAM NHẬP KHẨUĐỂ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
Kèm theo công văn số 1602/bct-xnk ngày 01 tháng 03 năm 2012 của bộ công thương

STT

Tên linh kiện, phụ tùng

1

Bu-gi

2

Lõi cuộn điện từ

3

Bộ cảm biến nhiệt độ khí thải

4

Bộ cảm biến khí thải

5

Cụm bàn đạp chân ga

6

Van khí

7

Van lưu hồi khí thải

8

Cảm biến đo lưu lượng khí

9

Bộ lọc khí

10

Bộ lọc nhiên liệu

11

Bơm nhiên liệu

12

Van điều khiển dầu

13

Van điện từ điều khiển hộp số tự động

14

Bộ biến đổi thì trục cam

15

Bộ cấp khí nạp

16

Bộ làm sạch khí

Ghi chú:

- Trị giá tới cảng Việt Nam tối đalà 15.000 USD/năm.

- Các linh kiện, phụ tùng nêu trêndo Denso Corporation cung cấp./.