BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1602/BTC-CST
V/v thuế TNDN đối với thu nhập từ đánh giá lại tài sản của DNNN khi cổ phần hóa giai đoạn 2012-2013

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của mộtsố Cục thuế, doanh nghip đề nghị không thu thuếTNDN đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp nhà nướckhi cphần hóa trong giai đoạn2012-2013 (giai đoạn Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủcó hiệu lực). V vấn đề này, sau khi nghiêncứu Bộ Tài chính đã có công văn số 1 8308/BTC-CST ngày 16/12/2014 báo cáo Thủ tướngChính phủ.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại văn bản số 10613/VPCP-KTTH ngày31/12/2014, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Đối với các doanh nghiệp nhà nước đánh giá tăng tài sản khi cổ phần hóa trong giai đoạn từ năm 2012 đếnnăm 2013 mà đã ghi nhận toàn bộ phn chênh lệch do đánh giá tăng tài sn vào phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần thì không phải nộp thuế TNDN đốivới khoản chênh lệch này. Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa trong giai đoạn trên đã nộp thuế TNDN đối với khoản chênh lệch nàythì không xử lý lại.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phầnhóa từ năm 2014 trở đi có chênh lệchdo đánh giá lại tài sản theo quy định của phápluật thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn đơn vịthực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phảnánh kịp thời về Bộ Tài chính đ được nghiên cứu, hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị: TCT, Vụ PC, CụcTCDN;
- Công ty CP Bo trì và Xây dựng đường b 71;
- Lưu: VT, V CST (TN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai