CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1602/CP-QHQT
V/v phê duyệt Bản ghi nhớ về các vấn đề di cư với Anh

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

Bộ Ngoại giao
Bộ Công an

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 848-TTr/NG-LS-m ngày 19/10/2004) về việc phê duyêth dự thảo Bản ghi nhớ về các vấn đề di cư với Anh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt dự thảo “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về các vấn đề di cư”.

2. Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Ngoại giao ký Bản ghi nhớ với phía Anh.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan