BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1602/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office);
(360 Kim Mã, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 315. 2013/JICA-EQJ ngày 22/03/2013 của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản(JICA Vietnam office) về việc miễn thuế 01 kiện hàng gửi từ Nhật đến Việt Namcho Bà YOSHIKAWA Izumi là tình nguyện viên làm việc tại Sở Y tế tỉnh Hòa Bình. Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Điều 5 Luật thuế giá trị giatăng số 13/2008/QH12 ;

Căn cứ Điều 6 Luật ký kết, gia nhậpvà thực hiện Điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Công hàm thỏa thuận giữa haiChính phủ Việt Nam và Nhật Bản về việc gửi tình nguyện viên sang nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam theo chương trình Hợp tác tình nguyện viên Hải ngoạiNhật Bản ký ngày 25/8/1994.

Trường hợp 01 kiện hàng gửi từ NhậtBản đến Việt Nam cho Bà YOSHIKAWA Izumi là tình nguyện viên làm việc tại Sở Ytế tỉnh Hòa Bình phù hợp với quy định tại Mục 3 Công hàm thỏa thuận giữa haiChính phủ Việt Nam và Nhật Bản nêu trên thì được miễn thuế nhập khẩu và thuếgiá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cơquan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office) được biết và liên hệ trựctiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký mở tờ khai nhập khẩu để được xem xét giảiquyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường