THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1602/TTg-KTN
V/v: cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 4128/UBND - ĐTMT ngày 13 tháng 8 năm 2009),Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Công văn số 5378/UBND - VP ngày 25tháng 8 năm 2009), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (Công văn số 2344/UBND - KTNngày 14 tháng 8 năm 2009); ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3067/BTNMT -TCQLĐĐ ngày 24 tháng 8 năm 2009), của Bộ Tư pháp (Công văn số 3082/BTP - XDPL ngày 31 tháng 8 năm 2009) về việc cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, bảođảm các giao dịch dân sự - kinh tế được thực hiện thông suốt, trong khi chờ banhành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành về cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo quy địnhcủa Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơbản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội), đồng ý Ủy ban nhândân cấp tỉnh chỉ đạo và thực hiện việc tiếp tục cấp giấy chứng nhận: quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy địnhtại các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004,số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 và số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9năm 2006./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
-Bộ Xây dựng;
-VPCP:BTCN, các Phó Chủ nhiệm;
các Vụ: PL, KTTH,ĐP, TH, KNTN, Cổng TTĐT;
-Lưu: VT, KTN (5)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải