TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1604/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2596/HQĐNa-GSQL đề ngày 10/11/2014 của CụcHải quan Đồng Nai về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D được cấp thay thế khi C/O gốc đã hết hạn hiệu lực, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc xử lý vướng mắc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có có các công văn số 1355/GSQL-TH ngày 15/10/2013 và 900/GSQL-TH ngày 13/9/2013 trả lời đơn vị. Do đó, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị đơn vị căn cứ hướng dẫn tại các công văn dẫn trên để xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn