TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1604/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O mẫu D của Singapore

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 3315/TC-QHQT ngày 10/04/2003 của Bộ Tài chính thông báo danh sách tên và mẫu chữ ký của các nhà chức trách có thẩm quyền cấp và ký C/O mẫu D của Singapore và có giá trị hiệu lực kể từ ngày 01/04/2003, Tổng Cục Hải quan sao gửi bản danh sách này (kèm theo công văn) để Hải quan các Tỉnh, Thành phố đối chiếu và thực hiện khi làm thủ tục với những lô hàng có xuất xứ từ Singapore thuộc diện được hưởng ưu đãi theo chương trình CEPT.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hùng